ALGEMENE VOORWAARDEN

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website. De Algemene Voorwaarden bevat belangrijke informatie voor u als koper.
Lees deze daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

 

Let op! Om een volledige sleutelhanger bestelling te plaatsen dien je 18 jaar of ouder te zijn. Deze producten zijn niet geschikt voor jongeren onder de leeftijd van 18 jaar. 

 

 • 1 - Definities
  • 1.1 - Lea Legacy - Veilige Vriendin: gevestigd te Purmerend en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 84612762 handelend onder de naam Lea Legacy - Veilige Vriendin. 
  • 1.2 - Website: de website van Lea Legacy - Veilige Vriendin, te raadplegen via www.veiligevriendin.com en alle bijbehorende subdomeinen. 
  • 1.3 - Klant: de natuurlijke persoon die niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met Lea Legacy - Veilige Vriendin en/of zich geregistreerd heeft op de Website. 
  • 1.4 - Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Lea Legacy - Veilige Vriendin en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
  • 1.5 - Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

 

 • 2 - Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
  • 2.1 - Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Lea Legacy - Veilige Vriendin zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
  • 2.2 - Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Lea Legacy - Veilige Vriendin slechts bindend, indien en voor zover deze door Lea Legacy - Veilige Vriendin uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
  • 2.3 - Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 • 3 - Prijzen en informatie
  • 3.1 - Alle op de Website en in andere van Lea Legacy - Veilige Vriendin afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. 
  • 3.2 - Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven. 
  • 3.3 - De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Lea Legacy - Veilige Vriendin kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Lea Legacy - Veilige Vriendin afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
  • 3.4 - Lea Legacy - Veilige Vriendin kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.
 • 4 - Totstandkoming Overeenkomst
  • 4.1 - De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Lea Legacy - Veilige Vriendin en het voldoen aan de daarbij door Lea Legacy - Veilige Vriendin gestelde voorwaarden.
  • 4.2 - Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Lea Legacy - Veilige Vriendin onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
  • 4.3 - Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Lea Legacy - Veilige Vriendin het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
  • 4.4 - Lea Legacy - Veilige Vriendin kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Lea Legacy - Veilige Vriendin op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

 

 • 5 - Registratie
  • 5.1 - Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.
  • 5.2 - Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
  • 5.3 - Klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Lea Legacy - Veilige Vriendin is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van Klant.
  • 5.4 -  Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Lea Legacy - Veilige Vriendin daarvan in kennis te stellen, zodat Lea Legacy - Veilige Vriendin gepaste maatregelen kan nemen.

 

 • 6 - Uitvoering Overeenkomst
  • 6.1 - Zodra de bestelling door Lea Legacy - Veilige Vriendin is ontvangen, stuurt Lea Legacy - Veilige Vriendin de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
  • 6.2 - Lea Legacy - Veilige Vriendin is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst. 
  • 6.3 - De levertermijn bedraagt in beginsel 2 werkdagen. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van Lea Legacy - Veilige Vriendin.  
  • 6.4 - Indien Lea Legacy - Veilige Vriendin de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
  • 6.5 - Lea Legacy - Veilige Vriendin raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
  • 6.6 - Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.
  • 6.7 - Lea Legacy - Veilige Vriendin is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

 

 • 7 - Herroepingsrecht
  • 7.1 - Dit artikel is slechts van toepassing op de Klant zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
  • 7.2 - Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Lea Legacy - Veilige Vriendin binnen 14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.
  • 7.3 - De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 • als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
 • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 • bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
  • 7.4 - Klant dient de retourkosten zelf te dragen, indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief geeft Lea Legacy - Veilige Vriendin een raming van deze kosten. De verzendkosten die door Klant zijn gemaakt bij de aankoop van het product worden niet begrepen onder de kosten voor het retourneren en blijven voor eigen rekening van Klant.
  • 7.5 - Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen.
  • 7.6 - Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.
  • 7.7 - Klant kan de Overeenkomst conform de in lid 1 van dit Artikel gestelde termijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Lea Legacy - Veilige Vriendin, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Lea Legacy - Veilige Vriendin kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Lea Legacy - Veilige Vriendin bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

   Producten kunnen geretourneerd worden naar:

   TAV: Lea Legacy - Veilige Vriendin
   Weberstraat 70, 1446VV te Purmerend
 •  
  • 7.8 - Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Lea Legacy - Veilige Vriendin de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij Lea Legacy - Veilige Vriendin aanbiedt het product zelf af te halen, mag Lea Legacy - Veilige Vriendin wachten met terugbetalen tot Lea Legacy - Veilige Vriendin het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
  • 7.9 - Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld. 
  • 7.10 - Het herroepingsrecht geldt niet voor: Producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Klant;

 

 • 8 - Betaling
  • 8.1 - Klant dient betalingen aan Lea Legacy - Veilige Vriendin volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Lea Legacy - Veilige Vriendin is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.
  • 8.2 - Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de Lea Legacy - Veilige Vriendin is gewezen op de te late betaling en Lea Legacy - Veilige Vriendin de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Lea Legacy - Veilige Vriendin gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. Lea Legacy - Veilige Vriendin kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages

 

 • 9 - Garantie en conformiteit
  • 9.1 - Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door Lea Legacy - Veilige Vriendin een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.
  • 9.2 - Lea Legacy - Veilige Vriendin staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Lea Legacy - Veilige Vriendin er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. 
  • 9.3 - Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Lea Legacy - Veilige Vriendin daarvan in kennis te stellen.
  • 9.4 - Indien Lea Legacy - Veilige Vriendin de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product. 

 • 10 - Klachtenprocedure
  • 10.1 - Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Lea Legacy - Veilige Vriendin, dan kan hij bij Lea Legacy - Veilige Vriendin telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
  • 10.2 - Lea Legacy - Veilige Vriendin geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Lea Legacy - Veilige Vriendin binnen 7 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.
  • 10.3 - Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via http://ec.europa.eu/odr/.

  • 11 - Aansprakelijkheid
   • 11.1 - Iedere aansprakelijkheid van Lea Legacy - Veilige Vriendin, van personeel en producten van Veilige Vriendin voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Evenmin is Veilige Vriendin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
   • 11.2 - Veilige Vriendin aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Veilige Vriendin.
   • 11.3 - Iedere aansprakelijkheid van Veilige Vriendin jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan Veilige Vriendin verschuldigd is.
   • 11.4 - Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de consument en Veilige Vriendin, dan wel tussen Veilige Vriendin en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de consument en Veilige Vriendin, is Veilige Vriendin niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of door grove schuld van Veilige Vriendin.

  • 12 - Persoonsgegevens
   • Lea Legacy - Veilige Vriendin verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform privacy statement.
    Deze is hier te vinden: https://www.veiligevriendin.com/privacy-verklaring
  • 13 - Slotbepalingen
   • 13.1 - Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
   • 13.2 - Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Lea Legacy - Veilige Vriendin gevestigd is.
   • 13.3 - Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
   • 13.4 - Onder "schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

   

  Contactgegevens

  Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

  Lea Legacy - Veilige Vriendin
  Weberstraat 70
  1446VV, Purmerend
  E-mail: info@veiligevriendin.com

  KvK-nummer: 84612762
  Btw-nummer: NL003989374B63

  Veelgestelde vragen

  Algemeen

  Zijn de #veiligevriendin producten legaal? 
  Ja! Wij verkopen uitsluitend producten die volgens de Nederlandse wet, wapens en munitie zijn toegestaan.

  Kan ik mijn #veiligevriendin producten overal mee naartoe nemen? 
  Wij adviseren jou de items welke een ''scherp'' karakter hebben, niet mee te nemen naar plekken waar controles uitgevoerd worden (denk aan: luchthavens, discotheken, festivals enzovoort). Afhankelijk van het beleid kunnen onze producten beschouwd worden als gevaarlijk. Je krijgt hier een folder met extra uitleg over bij je bestelling!

  Verzending, levering & retourneren

  Hoelang duurt het voor ik mijn pakketje binnen heb? 
  Wij doen er uiteraard alles aan om jouw bestelling zo snel mogelijk te versturen. Bestel jij op werkdagen voor 16:30 jouw #veiligevriendin item? Dan brengen wij jouw pakketje dezelfde dag nog naar het postkantoor! De gemiddelde levertijd is 1 a 2 werkdagen. 

  Kan ik mijn bestelling wijzigen of annuleren? 
  Helaas is het niet mogelijk om een bestelling te wijzigen of annuleren. Dit betekent dus dat het van belang is dat je altijd goed je order en persoonlijke gegevens checkt voordat je je bestelling definitief maakt. Mocht er toch iets niet goed gegaan zijn met het invullen van jouw gegevens neem dan z.s.m. contact met onze klantenservice op.

  Wat is het retourtermijn?
  Je kunt de bestelling tot 14 dagen na ontvangst terugsturen. Bekijk hiervoor onze retourvoorwaarden.

  Is het mogelijk een artikel te ruilen? 
  Helaas is het niet mogelijk om een artikel te ruilen. Wil je toch een ander item of een andere kleur? Dan ontvangen wij graag een zelf geplaatste nieuwe order.